Zon op Leidschendam-Voorburg Coöperatie U.A.

Veel gestelde vragen

Wie kan lid worden van de coöperatie?
Iedereen in Nederland kan lid worden van de coöperatie, ook bedrijven en organisaties kunnen lid worden.
Hoeveel kost het lidmaatschap?
Het lidmaatschap kost eenmalig 35,- euro.
Hoe wordt ik lid van de coöperatie?
Om lid te worden betaal je éénmalig € 35,-. Maak dit bedrag over naar NL79 TRIO 0379 2693 92 t.n.v. Zon op Leidschendam-Voorburg, Vermeld van je naam, adres en e-mailadres bij de mededelingen. Je ontvangt vervolgens een email van info@zonoplv.nl met een link naar Econobis. Dat is het administratiesysteem van Energie Samen dat we gebruiken. Energie Samen is de landelijke koepel van energie coöperaties.
In Econobis heb je een eigen account waarin je alle gegevens kunt vermelden, wijzigen en inschrijven voor nieuwe projecten. Iedereen die lid is beslist mee over de gang van zaken binnen de coöperatie.
Is er een ledenovereenkomst? En een privacy reglement?
Beiden staan op de website onderaan de pagina Over ons. Het privacy reglement wordt op het moment aangepast. Een lid gaat akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
Hoe wordt de stemverhouding bepaald binnen de coöperatie?
Ieder lid heeft een gelijke stem binnen de coöperatie. Dit is niet afhankelijk van het aantal certificaten dat een lid heeft.
Wat is de postcoderoos?
De postcoderoos is onderdeel van de subsidieregeling van de verschillende projecten. De postcoderoosregeling betekent dat leden van de coöperatie die in het postcodegebied en aangrenzende postcodegebieden wonen gebruiken maken van het belastingvoordeel.
Ik lees over de oude en de nieuwe subsidie onder de postcoderegeling?
Tot 2021 was er een subsidieregeling van toepassing waarbij de certificaathouders de energiebelasting die zij aan hun energiemaatschappij betaalden terugkregen. Ons project Zon op Cascade (v/h De Dijsselbloem) valt onder deze subsidieregeling. Dit is vooral gunstig voor deelnemers die geen mogelijkheid hebben om zelf panelen op hun dak te plaatsen. Zie onderstaand rekenvoorbeeld).
Met ingang van 2022 is er de nieuwe subsidieregeling. In deze regeling garandeert de overheid een minimale prijs per kWh. Als de prijs die de coöperatie ontvangt bij verkoop van stroom aan een energiemaatschappij lager is dan deze minimale prijs dat wordt deze aangevuld. Als de ontvangen prijs hoger is dan de garantie dan ontvangen we geen subsidie. Onze projecten Zon op Akkerlust en Zon op de Star vallen onder deze nieuwe regeling.
Rekenvoorbeeld: Bij Zon op Cascade (onder de oude postcoderegeling) krijg je naast de opbrengst uit de verkoop van de energie ook nog een deel van je betaalde energiebelasting. De maximale teruggave is niet hoger dan je verbruik thuis. Bv opbrengst van 10 certificaten Zon op Cascade is 2500 kWh, je verbruik thuis is 3000 kWh. Dan krijg je de energiebelasting over 2500 kWh terug. Daarnaast nog de verkoopopbrengst van 2500 kWh aan de energiemaatschappij, op dit moment Greenchoice.
Hoelang is de subsidietermijn?
Bij de start van het project wordt er een aanvraag voor subsidie gedaan. De bedragen en de voorwaarden staan dan vast voor een periode van 15 jaar.
Waarom verkoopt de coöperatie certificaten i.p.v. zonnepanelen?
Voor de administratie is het eenvoudiger om het totale project op te delen in certificaten. Per project kan er dan gekozen worden voor een gemiddelde opbrengst. Bij Zon op Cascade (v/h De Dijsselbloem) en Zon op Akkerlust is er gekozen voor een gemiddelde opbrengst van ongeveer 250 kWh per certificaat. Bij het project Zon op de Star is gekozen voor een gemiddelde opbrengst van 100 kWh per certificaat. Deze keus heeft ook gevolgen voor de prijs van het certificaat.
Hoe worden projecten geadministreerd?
Elk project heeft een eigen begroting en eigen verlies en winstrekening. Na de plaatsing en afrekening van de installatie zal het project relatief weinig kosten hebben. Aan een elektrische installatie is weinig onderhoud nodig. Het project maakt jaarlijks kosten voor vastrecht van de aansluiting op het netwerk, contributie voor Energie Samen, de administratie, verzekeringen, reserveringen en vennootschapsbelasting. Elk project draagt bij aan de algemene kosten van de coöperatie. Over de bestemming van de uiteindelijke winst besluit de algemene ledenvergadering.
Wordt er afgeschreven op de zonnepanelen/certificaten?
Er wordt lineair in 15 jaar afgeschreven, dit betekent dat de certificaten na 15 jaar boekhoudkundig geen waarde meer hebben.
Wat gebeurt er na 15 jaar met de certificaten?
Ieder project gaat uit van een looptijd van 15 jaar. De subsidieregeling heeft ook een looptijd van 15 jaar. Gedurende deze periode wordt er geld gereserveerd zodat de coöperatie na 15 jaar de panelen kan verwijderen en het dak weer schoon op kan leveren. De panelen leveren naar verwachting 25 jaar rendement. De coöperatie zal tegen het eind van de periode in overleg gaan met de dak eigenaar om te kijken wat voor afspraken er mogelijk zijn na de 15 jaar.
Hoeveel certificaten mag ik bezitten?
ZonopLV streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak en stelt daarom bij de inschrijving van een nieuw project een maximaal aantal certificaten voor per lid. Gedurende de looptijd van een project is het mogelijk om certificaten te kopen/ verkopen. Er is geen grens aan het aantal certificaten dat je mag bezitten.
De certificaten worden uitgegeven voor 250 of 100 kWh, heb ik daar dan ook recht op, want de opgewekte stroom zal toch verschillen afhankelijk van het weer?
Van de voorgenomen installatie wordt een prognose gemaakt van de jaarlijkse netto opbrengst (in kWh). Die opbrengst wordt gedeeld door 250 of 100 om het aantal uit te geven certificaten te bepalen. Met één certificaat wordt dus niet het recht op levering van of de opbrengst van 250 of 100 kWh gekocht. Het certificaat geeft recht op een van te voren bepaald deel van de jaarlijkse winst van het project na verrekening van kosten. Als er 100 certificaten zijn, geeft een certificaat recht op een honderdste, als er 300 certificaten zijn op een driehonderdste. Elk jaar stelt de coöperatie per project een overzicht op van inkomsten en uitgaven en doet een voorstel aan de leden hoe het batig saldo uit te keren.
Is er een contributie nodig, er is toch opbrengst uit de opgewekte stroom?
De coöperatie heeft besloten een eenmalige kapitaalstorting te vragen in de vorm van inschrijfgeld en geen jaarlijkse contributie te heffen. De inkomsten van de coöperatie bestaan verder uit vergoedingen (bonussen) van enkele energieleveranciers. De projecten worden evenredig belast met de algemene kosten van de coöperatie. De coöperatie zelf maakt zelf zo min mogelijk kosten.
Als ik de certificaten wil verkopen is dat dan mogelijk en zo ja, welke berekeningswijze wordt dan toegepast?
De coöperatie koopt geen certificaten terug. Wel inventariseert de coöperatie regelmatig of er leden zijn die certificaten willen kopen of verkopen en houd hier een lijst van bij.
Je kunt ook zelf een koper zoeken. Het is wel belangrijk wat het adres is van de nieuwe eigenaar. Per project zijn er verschillende voorwaarden Informeer vooraf bij de coöperatie welke voorwaarden dat zijn. De nieuwe eigenaar moet wel lid zijn of worden van de coöperatie. De prijs is gebaseerd op lineaire afschrijving van de waarde in 15 jaar.
Ik ga verhuizen wat zijn daarvan de gevolgen voor mijn certificaten?
Als je verhuist naar een adres buiten de postcodes zoals genoemd in de subsidieregeling heeft dat voor project Zon op Cascade het gevolg dat u geen energiebelasting meer terugkrijgt van uw energiemaatschappij. Voor de andere projecten zijn er geen gevolgen en kunt u gewoon lid blijven en meedelen in de opbrengsten.
Ik verander van energiemaatschappij, wat voor gevolgen heeft dat voor mijn certificaten?
Alleen voor het project Zon op Cascade bestaat de opbrengst voor een deel uit de teruggave van de energiebelasting die je betaalt aan de energiemaatschappij. Bij een aantal energiemaatschappijen gaat dit vanzelf, je hoeft dan niets te doen. Kijk op de website van de Zonmonitor voor een compleet overzicht van energiemaatschappijen. Er is een beperkt aantal energiemaatschappijen die samenwerkt met zonnecoöperaties als Zon op LV. Dit is van belang voor de teruggave energiebelasting. Check dit op www.zonmonitor.nl/overzicht-leveranciers.
Ik hoor even niets van de coöperatie, moet ik iets doen?
Het is allemaal vrijwilligerswerk. Daarom kan het zijn dat je soms een tijdje niets hoort. Op de website www.zonoplv.nl kan je alle recente informatie vinden. Daar publiceren we ook de opbrengsten van de projecten. Op de website www.energiesamen.nu vind je veel informatie over groene energie, energietransitie en het relevante overheidsbeleid. Voor vragen kun je altijd terecht via info@zonoplv.nl.
Er staat een waarschuwing dat er geen AFM-toezicht is en ook geen vergunningplicht. Wat betekent dat?
De coöperatie verkoopt certificaten die recht geven op een deel van de opbrengst van de projecten van de coöperatie. De AFM heeft aangegeven dat de coöperatie daarmee een beleggingsinstelling is. Het gaat echter om relatief kleine bedragen. De AFM voert daarom geen toezicht uit op het beleid van de coöperatie. In theorie betekent dat een grotere onzekerheid over het rendement van uw investering in een of meer certificaten. Als lid kunt je deze onzekerheid beperken door je inbreng in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. En je kunt lid worden van het bestuur of het bestuur ondersteunen door activiteiten op je te nemen. Dan zit je altijd zelf aan het stuur.
Wat is Econobis?
Econobis is het administratiesysteem voor coöperaties. Als lid van Zon op LV en certificaathouder hou je daar je gegevens bij. Ook kun je altijd de waarde van je certificaat opzoeken en de voorlopige en definitieve winstuitkeringen.
Wat is Energie Samen?
Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. Zon op LV is lid van Energie Samen gebruikt verschillende diensten waaronder het administratiesysteem Econobis. Lees meer op de website zonopnederland.energiesamen.nu
Wat is Zonmonitor?
Zonmonitor houdt voor een aantal coöperaties de installaties in de gaten. Op de website staat een lijst met energieleveranciers die samenwerken met energie coöperaties, onder andere belangrijk voor de teruggave van energiebelasting. Dit betreft dus alleen het project Zon op Cascade omdat dit valt onder de oude postcoderegeling.
ZonopLV was toch een onderdeel van Zon op Nederland? Ik zie nu overal Energie Samen?
Dat klopt, Zon op Nederland en de gemeente LV stimuleerden de start van Zon op LV. Zon op Nederland was toen de overkoepelende organisatie voor de zonne-energie coöperaties in Nederland. Met de toenemende aandacht voor wind en warmte als energiebronnen en de energietransitie is Energie Samen opgericht, Zon op Nederland is daar nu onderdeel van.
Kijk maar eens op de website energiesamen.nu wat de koepelorganisatie allemaal doet.
Wat levert een certificaat mij op per jaar?
Over het algemeen zijn de rendementen hoger dan wat een normale spaarrekening oplevert. De berekende terugverdientijd is tussen de 6 en 9 jaar.
Wanneer wordt de opbrengst van mijn certificaat uitbetaald?
In het voorjaar van ieder jaar betaalt ZonopLV indien mogelijk een voorschot uit van de opbrengst in geld minus de kosten van het voorafgaande kalenderjaar. Na de goedkeuring van de jaarstukken van het vorige jaar in de ALV wordt het laatste deel uitbetaald.
Voor certificaathouders in Zon op Cascade: de teruggave energiebelasting is ook in het voorjaar.
Wat zijn redenen om mee te doen met Zon op LV?
De energie coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg is er voor iedereen. Leden van Zon op LV geven als reden voor hun deelname:
– Zoveel mogelijk groene energie opwekken
– Energierekening/kosten verlagen
– Kan niet of onvoldoende op mijn eigen dak
– Via de VvE kan het niet
– Mijn bijdrage aan milieu/CO2 verlaging
– Rendement op m’n spaargeld
– Techniek gaat aan mij voorbij, fijn dat anderen mij ontzorgen
– Voor de volgende generatie(s)